Program 2019

For mennesker og miljø.

Kommunevalgprogram 2019 for

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Vedtatt på medlemsmøte mandag 29. april 2019 på Rådhuset.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, basert på kreativitet, fleksibilitet, deling av ideer og lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Grønn politikk er basert på de tre solidaritetsprinsippene: Solidaritet mellom mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

 

TRANSPORT OG KLIMA

MDG vil styrke aktive og helsevennlige måter å bevege seg på, og redusere biltrafikken. Målet er at Kristiansand skal bli en nullutslippsby.

Miljøpartiet de Grønne vil:

 • Bygge ut sykkelveier i hele den nye kommunen.
 • Innføre gratis buss for barn opp til 12 år.
 • Prisen på månedsbilletter for ungdom skal senkes.
 • Etablere «hjertesoner» rundt alle skoler og barnehager, for å gjøre det tryggere å gå og sykle.
 • Fortsette satsingen på aksjon «Beintøft», for å bevisstgjøre foreldre og elever om hvor bra det er å bevege seg for egen maskin til skolen.

 • Jobbe for å etablere elektrisk ferjetilbud mellom Kvadraturen og vest- og østsida av kommunen.

 • Slippe bussen fram og lage bedre plass til gående og syklende på Lundsbroa, og dermed stenge broa for privatbiler.

 • Forbeholde den nye Egsbroa fra sykehuset til Sødal til busser, utrykning, syklister og gående.

 • Prioritere myke trafikanter i Kvadraturen, i bydelssentra og i boligområdene. Innføre maks hastighet 30 km/t. Innføre flere bilfrie gater.

 • Prioritere områder til by-kunst, rekreasjon og sitteplasser fremfor parkeringsplasser.

 • Jobbe for flere dager med større bilfrie soner i Kvadraturen, som åpner mulighetene for kultur, gatefester og utfoldelse i de gjeldende gatene.

 • Jobbe for nullutslipp i offentlig transport i Kristiansand, samt samarbeide med taxinæringen om det samme.
 • Jobbe for lokaltog mellom Nodeland, Kristiansand og Vennesla.
 • Utvikle Nodeland stasjon til et bedre kollektivknutepunkt, med smidigere tilknytning til buss og sykkelparkering, integrert i nye Nodeland sentrum.
 • Jobbe for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Genistreken), som vil redusere reisetiden til Oslo med tog betraktelig.
 • Elektriske biler er en del av privatbilismen i Norge. Privatbilismen i byene må reduseres kraftig for å gi plass til mennesker og kollektivtransport i gatene våre, og redusere utslippene av mikroplast og svevestøv fra bildekk og veislitasje. Privatbilisme er aldri å foretrekke fremfor kollektivtransport, gange og sykkel. Samtidig anerkjenner vi at elbiler kan være en del av løsningen for å kutte klimagasser i transportsektoren.

 • Satse på elbilladere der det fortsatt er behov for det.

 • Høyhus kan være en god løsning for å spare matjord og naturinngrep. MDG ønsker å vurdere flere høyhus i Kristiansand der dette ikke tar for mye lys og luft fra omgivelsene.

 • Nye store boligprosjekter skal legges sentralt, i bydelssentra og langs viktige busslinjer. Matjorda skal ikke bygges ned eller asfalteres.
 • Utkantene skal leve: MDG jobber for bedre kollektivtrafikk i hele kommunen, og vil ikke legge ned skoler.

GRØNNE JOBBER 

Vi vil bidra til å skape flere arbeidsplasser som ruster oss til en framtid uten fossil olje og gass.

Matproduksjon: Nye Kristiansand har mange arbeidsplasser innen landbruk, fiskeri og matforedling. Vi vil støtte lokal matproduksjon og foredling, og øke det kommunale innkjøpet av kortreist mat. Matjord skal selvsagt ikke bygges ned eller asfalteres. Vi støtter opprettelsen av et Landbruksråd.

Reparatørbyen: Kristiansand har svært mange arbeidsplasser innen reparasjon og sirkulærøkonomi. MDG vil bruke det kommunale næringsarbeidet til å styrke og løfte reparatørene, som en grunnmur i næringslivet vårt.

Sirkulær økonomi: MDG jobber for at ressurser skal brukes om igjen og ikke brennes. Avfall Sør har ansvaret for å øke gjenvinningsgraden av søpla vår. MDG støtter tiltak som gir mer gjenvinning.

Fornybar energi: Kristiansand har stor kompetanse på fornybar energi og energisparing, og gode forutsetninger for solstrøm og bioenergi. MDG vil gi Business Region Kristiansand et tydelig mandat til å jobbe for sirkulær økonomi og fornybar energi, og ikke for fossile arbeidsplasser. Kristiansand kommune skal selvsagt jobbe mot oljeleting i Skagerrak. Vi vil trappe opp det kommunale arbeidet for energisparing og energiproduksjon i kommunale bygg, og innføre en rådgivningstjeneste for innbyggerne som skal fremme energisparing.

MDG ønsker å satse på havvind. Vindturbiner kan være et bidrag til fornybarsamfunnet, dersom de settes opp der naturen allerede er ødelagt (på havna, på industriområder og langs motorveier). MDG sier nei til vindturbiner i naturområder.

Helsebyen: Kristiansand har mange arbeidsplasser innen helse, med alt fra sykehuset til tjenester som røntgensenter, treningsstudioer og yogaundervisning med mere. MDG vil øke innsatsen for folkehelse og forebygging i både privat, ideell og offentlig regi.

Havnebyen: Ei god havn er viktig for både innbyggere og næringsliv. MDG støtter arbeid for å få mer gods over på sjø og bane, for å redusere antall vogntog på veiene.

Cruise er en forurensende og plasskrevende bransje, og krav om landstrøm hjelper lite når cruise i praksis er flytende dieseldrevne byer. MDG vil derfor avvikle cruisesatsingen til Kristiansand havn, og bygge om cruisekaia til noe mere nyttig. Dette vil gjøre det mulig for havna å fornye og utvide sin kjernevirksomhet på Lagmannsholmen.

MDG ser det som lite framtidsretta å flytte containerhavna til Kongsgård/Vige, hvor det ikke er jernbaneforbindelse. Vi er mot å sprenge bort deler av terskelen i Topdalsfjorden, og vil fortsette å jobbe for at havna skal ta mest mulig hensyn til livet i sjøen.

BARN OG UNGE 

La barna leke! Miljøpartiet De Grønne ønsker større variasjon og mangfold i skolene våre, og vil gjøre det enklere for skolene å eksperimentere med undervisning utenfor klasserom og karakterfrie perioder i ungdomskolen.

Barnehager:

 • Sikre at alle barn får barnehageplass i sitt nærområde.

 • Jobbe for giftfrie barnehager uten plast, og naturbaserte, plastfrie uteområder.

 • Sørge for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere.

 • Arbeide for at ansatte i barnehagen har tilstrekkelig kompetanse om LHBTQ+.

 • Private barnehager som mottar kommunal lånegaranti skal ha tariffavtale og pensjonsavtale.

Skolene:

 • Støtte leirskoleopphold, skolehager og annen praktisk læring utenfor klasserommet.

 • Gi skoleklasser med lærer gratis adgang på rutebusser mellom kl. 9 og kl. 14.

 • Sikre gode relasjoner mellom lærere og elever ved å øke lærertettheten.

 • Arbeide for flere miljøarbeidere inn i skolen, særlig på 8.-10. trinn.

 • Gjeninnføre ordningen med skolefrukt på alle Kristiansandsskoler.

 • Beholde barneskolen karakterfri. Legge til rette for forsøk i ungdomsskolen med færre karakterer, eller helt eller delvis karakterfri ungdomsskole.

 • Sørge for at første året på barneskolen brukes til lekbasert førskole.

 • MDG ønsker ikke mer fleksibel skolestart i Kristiansand. Vi vil ikke at foreldre skal gruble på om ungen er «skolemoden», vi vil heller gjøre skolen «barnemoden».

 • Legge til rette for alternative læringsformer og aktivitetsbasert undervisning på alle trinn.

 • Jobbe for å styrke opplæringen i og fokuset på psykisk helse i grunnskolen.

 • Jobbe for å styrke opplæringen i og fokuset på demokratisk deltakelse og kildekritikk i grunnskolen. Sørge for at lærerne har kompetanse om sosiale medier og nettvett.

 • Sørge for at alle grunnskoler har kantiner eller andre møteplasser hvor elever kan være sosiale og treffes på tvers av klassene.

 • Arbeide for at ansatte i skolen har tilstrekkelig kompetanse om LHBTQ+.

 • Videreføre Uke 6 (undervisningsopplegg om seksualundervisning mm) på alle skoler i Kristiansandsregionen.

 • Prøveprosjekt med leksefri 1.-4. trinn i Kristiansand. Elever i 4.-10. skal få leksehjelp dersom de ønsker det.

 • Jobbe for økologisk, lokalprodusert mat i alle grunnskolene.

 • Bedre morsmålsopplæringen i skolen slik at unge innvandrere har større muligheter for flerspråklig utvikling og integrering
 • Jobbe for bedre skolegårder, som inviterer til lek og uteskole. Gi ungene mere plass, ved å fjerne parkeringsplasser på skoletomtene.

Annet

 • Kontantstøtte kan være et første skritt på veien til borgerlønn for småbarnsforeldre. Derfor støtter MDG kommunal kontantstøtte til 2-åringer.

 • Opprette flere lærlingeplasser i kommunale virksomheter.

 • Oppmuntre kommunale virksomheter til å ta inn flere ungdommer på sommerjobb.

 • Utvide åpningstidene ved helsestasjon for ungdom.

 • Sørge for at barn i kontakt med barnevernet får god omsorg ved å styrke det kommunale barnevernet med ressurser og bemanning nok til å kunne følge opp oppgavene sine med god nok tid og høy kvalitet.

 • Vi vil at barnevernet skal prioritere å samarbeide med utvidet familie og nettverk for å ivareta utsatte barn og ungdommer.

KULTUR, LIVSKVALITET OG HELSE 

Miljøpartiet De Grønne jobber for levende lokalsamfunn og menneskevennlige offentlige rom. Flere kortreiste gleder og felles opplevelser, og mindre forbruksjag, kan motvirke psykiske lidelser og ensomhet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte og styrke bibliotekene, som utgjør en grunnmur både i kulturlivet og demokratiet vårt.
 • Jobbe for et nytt bydelsbibliotek på østsida av byen, og sikre at Vågsbygd Bibliotek kan holde åpent hele sommeren.
 • Gi bibliotekene ressurser til å utvide utlånstilbudet til for eksempel verktøy, musikkinstrumenter og utkledningstøy.
 • Vri kulturbudsjettet fra stadig nye bygninger til aktiviteter, folk og prosjekter.

 • Styrke samarbeidet mellom Kulturskolen, grunnskolen og SFO, for å nå flere barn som i dag ikke har plass på kulturskolen.

 • Innføre gratis fellesløsninger i det offentlige rom, som drikkefontener, sitteplasser og toalett. Byrommet skal være åpent for alle og godt å være i, uten at man må kjøpe noe.
 • Legge til rette for at folk kan komme seg på sjøen uten å eie båt, blant annet gjennom kommunal støtte til Badebåten, bedre bussforbindelse til Hamresanden og Helleviga i helgene og sommerferien, og rutebåt til Randøya. Vi vil jobbe for at noen kommunale båtplasser reserveres for båt-deleringer.
 • Jobbe for å stimulere til utslippsfritt friluftsliv også på sjøen. Vi vil gi reduserte leiepriser i båthavner for fossilfrie båter. Kommunen må legge til rette for lading i småbåthavner, og for lagring av kajakker i båthavner og friluftsområder. MDG vil også vurdere å utvide dagens fartsbegrensninger, enten ved å utvide dagens 5-knopssone, eller en mer generell maksfart for lystbåter i hele kommunen.
 • Tilrettelegge for friluftsliv og naturglede, blant ved å videreføre midler til sikring av friområder og øke antallet felles griller og bålplasser. Stranda for alle!
 • Kommunen skal sette opp flere søppelkasser med resirkulerings-alternativer og pante-alternativer.
 • Beholde søndag som felles fridag. MDG vil derfor stemme mot forslaget om søndagsåpne butikker. Vi vil jobbe for søndagsfri også i adventstida.
 • Øke støtten til frivillige/ideelle organisasjoner som jobber innen kultur, helse, sosial og inkludering.
 • Innføre ungdomspriser på flere kulturarrangementer.
 • Jobbe for svømmehall på Tangvall.
 • Styrke/gjenetablere kjøkken på kommunens sykehjem, etter forbilde av kjøkkenet på Songdalstunet. Et hjem skal ha et kjøkken, og der skal det lages fersk mat. Det er viktig for ernæring, ulike kostbehov, trivsel og kontaktflaten mot dagtilbud og lokalsamfunn.
 • Kreve godt aktivitetstilbud og gjennomgang av medisinbruken til beboere på omsorgssentre. Hovedmålet er best mulig livskvalitet.
 • Satse på forebyggende og helsefremmende tiltak som flytter kostnader fra pleie til mestring og livsglede. Vi vil øke bevilgningen til helsesøstre og annet forebyggende arbeid.
 • Jobbe for å utvikle en mer sosial boligpolitikk, med utbygging og revitalisering av den kommunale boligmassen, for å forebygge sosiale forskjeller og familiefattigdom.
 • MDG vil lytte til fagfolk i diskusjonen om hvordan begrense skadevirkningene av alkohol. Vi vil støtte en utredning av å åpne for moderat alkoholkonsum i noen parkområder («Pils i park»). For øvrig er våre representanter fristilt i spørsmål om kommunal alkoholpolitikk.
 • Døden er en viktig del av selve livet. MDG ønsker at kommunen skal lage en veiledning for hvordan familier kan begrave sine kjære uten å kjøpe tjenester fra et begravelsesbyrå. På den måten kan avskjeden bli mer personlig, familier og venner kan få en større rolle som medhjelpere for de etterlatte, og familier kan spare mye penger.

DYR OG PLANTER 

MDG jobber for en grønn, trivelig og giftfri kommune, hvor mennesker har kontakt med dyr og planter. Her skal dyr behandles godt, planter få blomstre og økosystemer tas vare på.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Jobbe for giftfrie hager, parker og jorder. Parkvesenet og Vegvesenet skal ikke bruke kjemiske sprøytemidler. Landbruket skal få støtte til å legge om til økologisk drift.

 • Kristiansand kommune serverer ca. 1000 porsjoner middag per dag. Ingrediensene som kjøpes inn bør selvsagt være økologiske.

 • Oppfordre til at offentlige innkjøp i større grad er plantebasert. Offentlige kantiner skal ha kjøttfrie dager. Offentlige kantiner skal alltid tilby plantebasert mat. Vi vil også jobbe mot matsvinn.

 • Jobbe for mere mangfold, blomsterenger og «rot» på kommunens arealer. Det er spesielt viktig at Parkvesenet tar vare på insektvennlige planter som seljetrær (mat for biene tidlig på våren) og brennesle (mat for sommerfugllarver).

 • MDG vil foreslå en ny tilskuddsordning i Kristiansand for tiltak som fremmer naturvern og dyrevern, eller reduserer transport, forbruk og avfall. Eksempel på tiltak som kan gis støtte er blant annet bytte- og deleordninger, reparasjoner, bydyrking, tiltak som gir økt sykling, og tiltak som gir mindre plast.

 • Fortett med vett: Vi forsvarer grønne lunger, gamle hager, og villnis med fuglesang, humlesurr og kråketing.

KOMMUNEN VÅR

Miljøpartiet De Grønne jobber for at Kristiansand kommune skal være en foregangskommune for kortreist kvalitet og klimasmarte løsninger.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Kristiansand kommune skal holde en gjennomgående høy grønn standard for alle kommunens innkjøp, og prioritere miljøsertifiserte tilbydere ved anbudsrunder.

 • Kristiansand kommune skal prioritere de mest klimavennlige materialene og løsningene i alle kommunale nybygg, og øke midlene til vedlikehold og energiøkonomisering av kommunens bygninger.

 • MDG vil være en pådriver for å rette opp i det offentliges neglisjerte informasjonsplikt omkring klima og miljø.

 • Gjøre tog/buss til prioritert reisemåte for tjenestereiser, og minimere flyreiser og bilbruk blant ansatte.
 • MDG vil innføre kommunal reisegodtgjørelse for sykling.
 • På grunn av dårlige erfaringer med privatisering av søppelinnhenting, vil vi re-kommunalisere renovasjonsarbeidet i Kristiansand. Dette betyr at vi vil jobbe for at renovasjonsarbeiderne skal ansettes i Avfall Sør når gjeldende anbud utløper.

DEMOKRATI OG DELTAGELSE 

Våre grønne, demokratiske idealer er forankret i folkelig engasjement, åpenhet og deltakelse for alle. Alle mennesker er likeverdige og bør ha like muligheter uavhengig av kjønn, legning, sosial status, funksjonsevne, religion, etnisitet og annen bakgrunn. I møte med den økologiske krisen verden står overfor trengs vi alle som en del av løsningen.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Styrke elevdemokratiet ved å sørge for at elevene blir involvert i beslutninger som gjelder deres respektive skoler og nærområder.

 • Jobbe for Klart Språk og lett forståelig kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne.

 • Sikre at kommunale møter er åpne og at saksdokumenter blir offentliggjort.

 • Jobbe for at Kristiansand ungdomsutvalg og Rådet for funksjonshemmede får forslags-, tale- og møterett i alle bystyrets møter og organer.

 • Jobbe for bedre samarbeid mellom kommunen og velforeningene, både for å sikre informasjon om og deltagelse i planprosesser, og for å ha best mulig beredskap ved flom og andre hendelser.

 • Vurdere folkeavstemning om lokale saker.

 • Legge ned det kommunale Næringsselskapet KNAS og overføre tomtene til Kristiansand Eiendom. Dette for å styrke politisk styring med kommunale eiendommer og ivareta allmenhetens interesser på en bedre måte.

 • Reformere Kristiansand Eiendom og gi dem et tydelig mandat til at tomme kommunale eiendommer skal tas i bruk.

SAMMEN I VERDEN 

Kristiansand er en liten grønn flekk ved havet i en stor verden. I en globalisert verden er våre liv innvevd i verdens liv, og våre valg påvirker medmennesker og miljø – ikke bare lokalt, men globalt. MDG vil jobbe for internasjonal solidaritet i kommunepolitikken.

Miljøpartiet de Grønne vil:

 • Trekke kommunale penger ut av fossil energi (kull, olje og gass). Dette gjelder også for Kristiansand kommunale pensjonskasse.
 • At Kristiansand skal bosette minst så mange flyktninger som staten anmoder om. Regjeringen bør samarbeide med EU for å løse krisen i flyktningleirene i Europa. Vi er villige til å ta vår del av den store dugnaden.
 • Bygge og styrke inkluderende møteplasser i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Jobbe for at Kristiansand skal bli en fairtradekommune.
 • Jobbe for at Kristiansand kommune skal være skatteparadisfri sone.
 • Tilslutte Kristiansand til ICAN cities appeal mot atomvåpen.
 • Støtte et enkelt overnattingstilbud i vinterhalvåret for fattige tilreisende, og gratis sanitæranlegg hele året. MDG er motstander av tiggeforbud. Fattigdom må bekjempes, ikke forbys. Kommunen bør ikke kreve avgift ved gatesalg som alternativ til tigging.
 • Videreføre og styrke arbeidet for likestilling, inkludering og mangfold, som en gjennomgående tilnærming for kommunen som samfunnsutvikler, arbeidsgiver og tjenesteyter. Kristiansand skal være en by for alle.