Program-workshop på rådhuset 22. september

Torsdag 22. september arrangerer Kristiansand MDG program-workshop på Kristiansand Rådhus. Leder av Programkomiteen Ingrid Liland deltar. På agendaen står systemkritikk, ikkevoldspolitikk, EU og EØS, befolkningspolitikk og borgerlønn.

september 13, 2016

Alle medlemmer fra Kristiansand og nabokommunene er velkomne til workshopen! Det blir streng møteledelse, med fokus på konkrete endringsforslag eller kommentarer til Programkomiteens utkast til Stortingsprogram (følg lenken). Møt godt forberedt! Styret i Kristiansand MDG avgjør i etterkant av workshopen hvilke høringsinnspill partilaget skal spille inn til Programkomiteen. Se også vårt Facebook-arrangement, som du gjerne kan dele med venner.

Program
18.00 Velkommen ved Morten Tønnessen, leder av Kristiansand MDG (møteleder)
18.05 Innledning ved Ingrid Liland, leder for Programkomiteen
18.20 Systemkritikk
18.40 Ikkevoldspolitikk
19.00 Matpause (linsesuppe)
19.40 EU og EØS
20.00 Befolkningspolitikk
20.20 Borgerlønn
20.40 Andre saker
21.00 Slutt

***

TEMA FOR PROGRAM-WORKSHOP I KRISTIANSAND 22. SEPTEMBER

1. Systemkritikk
Norsk økonomi trenger et systemskifte. I forslaget til arbeidsprogram fremheves det at det materielle forbruket må ned. Likevel tas det ikke stilling til økonomisk vekst. «Økonomisk vekst og økt privat forbruk er ikke et mål i seg selv», heter det. Men det tas ikke avstand fra BNP-vekst – som om fortsatt BNP-vekst på en eller annen måte kunne kombineres med reduksjon av det materielle forbruket. Forslaget tar til orde for å «innføre flere mål enn BNP», og «supplere Brutto nasjonalprodukt (BNP)» med andre mål. En formulering om at MDG ønsker «[m]indre fokus på BNP-vekst og materielt forbruk» kan tolkes som en støtte til fortsatt BNP-vekst.

Kristiansand MDG ønsker at stortingsprogrammet skal slå fast at velstanden målt i BNP per person er for høy og bør reduseres. Videre ønsker vi et gjennomgående fokus på hvilke systemendringer vi trenger i norsk økonomi, i systemskiftet til en «steady state economy» (se CASSE, Center for Advancement of the Steady State Economy).

Det foreslås i arbeidsprogrammet at MDG skal gå inn for en «storstilt satsning på karbonfangst (CCS) i industrien». Dette lukter av naiv teknologioptimisme. De klokeste miljøorganisasjonene, inkludert Greenpeace internasjonalt, er skeptiske til karbonfangst og betrakter det som en blindvei som tar tid og krefter fra reelle klimatiltak.

2. Ikkevoldspolitikk
MDG har for tiden en selvmotsigende ikkevolds- og forsvarspolitikk som fremhever ikkevoldstenkning men samtidig støtter NATO-medlemskap og aktiv krigsdeltakelse. Denne linjen videreføres i forslaget til arbeidsprogram. Kristiansand MDG har i innspill til programkomiteen tatt til orde for å si nei til NATO-medlemskap, og ja til å utvikle et reelt ikkevoldsforsvar. Krig er ikke bare svært lite virkningsfull utenrikspolitikk som skaper store menneskelige lidelser, det er også en sløsing med ressurser og ødeleggelse av livsgrunnlaget.

3. EU og EØS
MDG ønsker ifølge forslaget til arbeidsprogram ikke internasjonale handelsavtaler som «hindrer en ambisiøs klima- og miljøpolitikk» eller «strammer inn det nasjonale demokratiske handlingsrommet». Samtidig sies det ikke ett ord om ja eller nei til EU-medlemskap eller EØS, som er basert på det indre marked og dets frihandel. Ordet «frihandel» er faktisk ikke nevnt i forslaget til arbeidsprogram. Det gir ikke mening for et systemkritisk parti. Kristiansand MDG har spilt inn til programkomiteen at vi ønsker at partiet skal si nei til norsk EU-medlemskap og til EØS begrunnet i at denne typen frihandel er en vesentlig del av vekstøkonomien og til hinder for løsning av miljøproblemer.

4. Befolkningspolitikk
Et grønt parti bør ta inn over seg de utfordringene en voksende verdensbefolkning fører med seg både for verdens fattige og for verdens villmark, og støtte humane tiltak som fremskynder stabilisering av folketallet på verdensbasis. Alle barn har like rettigheter og skal tas godt imot av samfunnet, også her i Norge. Kanskje bør vi prioritere utvidet adgang til ulike typer prevensjonsmidler og økt kunnskap om disse. Samtidig bør det legges til rette for at ufrivillig barnløse par i større grad enn i dag kan bli fosterforeldre, adoptivforeldre eller fungere som besøkshjem, gitt at det er forenlig med barnas beste.

5. Borgerlønn
Borgerlønn er svært viktig for Kristiansand MDG, både som middel for økt valgfrihet og livskvalitet for innbyggerne, og som tiltak for frivillig redusert materiell levestandard. Partiet bør tydeliggjøre satsningen på borgerlønn og være konkrete på hva som bør være neste skritt. Minstepensjon og kontantstøtte kan sees som steg på veien mot borgerlønn – kanskje kan lignende generelle ordninger utvikles på veien mot borgerlønn for alle. Her passer det ellers fint inn at Programkomiteen foreslår garantilønn til utøvere av truede tradisjonelle håndverk.

6. Andre saker