Kristiansand MDGs innspill til Programkomiteen

Her er innspillene som Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand har sendt til Programkomiteen i partiet, som jobber med Stortingsprogram for 2017-2021.

 

mai 18, 2016

KAP 2 GRØNN ØKONOMI

Kristiansand MDG mener at temarapporten «Grønn økonomi: Omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn» viser en mangelfull forståelse av økonomisk vekst. Det er naivt å tro at «ekte grønn vekst» kan vedvare i det lange løp. Tiltak som på grunn av teknologiske forbedringer gir miljøgevinst på kort sikt vil på lang sikt bidra til økt forbruk av ressurser og arealer, dersom volumet i økonomien mangedobles i løpet av noen generasjoner. Det er derfor helt nødvendig for et grønt parti å bedrive systemkritikk, og å gå inn for en overgang fra vekstøkonomi til en økonomi med balansert og etterhvert avtakende forbruk av ressurser og arealer.

Kristiansand MDG mener at MDG ikke kan ha en nøytral holdning til BNP-vekst, men må gå inn for stabilisert og eventuelt redusert BNP per innbygger i Norge og andre rike land. Kombinert med gjennomtenkte teknologiske fremskritt kan dette resultere i forbedret ressursutnyttelse og redusert miljøbelastning.

Kristiansand MDG gjør oppmerksom på at tanken om «økologisk fotavtrykk» ikke i seg selv innebærer en løsning av miljøproblemene. Et økologisk fotavtrykk på én klode innebærer at menneskene legger beslag på alle (bærekraftige) ressurser og arealer. Dersom vi skal gi rom for andre livsformer, innebærer det at vi må sikte mot et økologisk fotavtrykk på MINDRE enn én klode.

Utvalgets forslag om innsparinger, som f.eks. kutt i sykelønna og fjerning av BSU, blir lite hensiktsmessige om en fokuserer på et systemskifte. I den store sammenhengen blir disse foreslåtte innsparingene bagatellmessige sammenlignet med den store betydningen det har hvordan det økonomiske systemet innrettes. Sosial profil tilsier at en kutter andre steder enn i sykelønna og at BSU kan opprettholdes.

Kristiansand MDG mener at MDG ikke bør ta for gitt at «resten av verden» fortsetter på dagens vekst-kurs. Temautvalgets forslag om en handlingsregel som innebærer bruk av 3% av oljefondet per år (mao. 3% avkastning per år på oljefondet) forutsetter at dagens kapitalistiske økonomiske system i stor grad opprettholdet. MDG bør ta høyde for at en genuint grønn økonomi får gjennomslag internasjonalt – noe partiet også bør sikte mot. 

 

2.3 Grønn næringsutvikling

Nytt strekpunkt under «Miljøpartiet De Grønne vil»:

Legge til rette for opprettelse av “Maker space” i alle landets kommuner, med deling av verksted/arbeidsplass og verktøy for innovatører, reparatører og andre.

 

4 STAT OG BORGERE

Forslag til å programfeste at MDG skal jobbe for å styrke miljøets rettssikkerhet:

Grunnloven § 112 lyder:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

I tillegg er det en rekke lover og enkeltbestemmelser som skal sikre at miljøhensyn ivaretas. Til tross for dette fattes det vedtak og tas beslutninger på tvers av miljøhensyn hver eneste dag. Disse beslutningene er svært sjeldent gjenstand for domstolsprøving – miljøet har elendig rettsikkerhet, og det bør MDG gjøre noe med. To konkrete forslag som vil bidra til at flere saker på vegne av miljøet kan bli gjenstand for domstolskontroll:

Endre rettshjelploven – gi mulighet til fritt rettsråd og fri sakførsel til organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å teste om miljølovgivningen og grunnloven §112 etterleves i konkrete saker.

Garantere dagens nivå – og jobbe for å øke nivå på støtte til de frivillige rettshjelptiltakene.

Økte bevilgninger til organisasjonen Juss–Buss er en direkte årsak til at de nå har ansatt flere medarbeidere og opprettet en egen miljørettsavdeling. Vi ønsker at organisasjoner av typen Juss-Buss får stabilitet og sikkerhet gjennom en grunnfinansiering som gjør at de kan fokusere på å jobbe for å fremme rettsikkerhet, til miljøets beste.

 

KAP 5 NORGE I VERDEN

 

Kap. 5 – nr. 1

Det er et stort sprik mellom dagens prinsipprogram og arbeidsprogram  (2013-2017) når det gjelder omtalen av forsvar og fred. Litt forenklet kan vi si at prinsipprogrammet omtaler MDG som et fredsparti, mens arbeidsprogrammet velsigner NATO-medlemskap og tradisjonell militarisme.

Kristiansand MDG går mot dagens støtte til opprustning. Dette bidrar ikke konstruktivt, tvert imot.

Kristiansand MDG reagerer sterkt på måten Libya-krigen ble håndtert på av MDG og Stortinget forøvrig (lemfeldig behandling som resulterte i støtte til en krig som har vist seg å ikke fungere etter hensikten).

Kristiansand MDG ønsker at MDG skal gå inn for at Norge skal melde seg ut av NATO. I prinsipprogrammet skisseres flere betingelser for at MDG skal kunne støtte norsk medlemskap i en forsvarsallianse. Disse er i realiteten ikke oppfylt. MDG bør derfor gå inn for at Norge melder seg ut av NATO.

Kristiansand MDG går videre inn for at MDG skal gå inn for i løpet av en 20-årsperiode å omstille dagens militære forsvar til et ikkevoldelig forsvar. Et slikt ikkevoldelig forsvar må bygge på frivillighet og innebære at befolkningen opplæres i ikkevoldelige aksjonsformer, inkludert sivil ulydighet og ikke-samarbeid.

Kristiansand MDG går videre inn for at et ikkevoldelig forsvar i utenrikspolitikken må innebære en proaktiv holdning til internasjonal konfliktløsning. Dette innebærer f.eks. at diktatorer ikke bør styrtes med militærmakt (militær intervensjon), men ved å støtte ikkevoldelige, progressive og demokratiske krefter i det aktuelle landet, og i noen tilfeller ved ikkevoldelig intervensjon (dvs. at frivillige ikkevoldsbrigader fra Norge og andre land ankommer lokalsamfunn i landet og gir befolkningen praktisk og aktivistisk hjelp samt opplæring i ikkevold). Et slagord hentet fra Gandhi: «Søk konfliktens kjerne!»

 

Kap. 5 – nr. 2

Kristiansand MDG ønsker følgende politikk: MDG er mot norsk EU-medlemskap, og ønsker at Norge skal melde seg ut av EØS. Dette skyldes at EU og EØS, eller rettere sagt EUs indre marked, bygger på de fire friheter – fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. MDG ønsker fri bevegelse for personer, men i tråd med vår tenkning om grønn økonomi ønsker vi ikke fri flyt av varer, tjenester og kapital.