Årsmøte 2017

Til stede: Anna Asgard, Dag Olaf Torjesen, Martin Fauskanger Andersen, Lars Verket, Jan Kenneth Transeth, Anette Seland, Magnhild Albretsen, Bjørnar Knapstad, Mira Svartnes Thorsen, Morten Tønnessen, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av årsmøteprotokollen

Ordstyrer: Morten Tønnessen, referent: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, underskrivere av protokollen: Lars Verket og Bjørnar Knapstad.

 

Sak 2. Årsmelding for 2016

Leder Morten Tønnessen gikk igjennom forslag til årsmelding. Årsmøtet hadde en liten diskusjon om årsaken til medlemsnedgang. Årsmelding godkjent.

 

Sak 3. Statusrapport fra arbeidsgruppa som jobber med visjoner for byutvikling

Kort rapport fra Mira Svartnes Thorsen

 

Sak 4. Regnskap for 2016

Regnskapet for 2016 ble presentert av Morten. Spørsmålsrunde. Årsregnskapet for 2016 ble godkjent.

 

Sak 5. Budsjett for 2017

Budsjett for 2017 ble godkjent. Årsmøtet oppfordrer nyvalgt leder og kasserer til å sjekke reglene for eventuell endring av partistøtten når et kommunestyremedlem melder seg ut.

 

Sak 6. Valg

Valgkomiteen ved Jan Kenneth Transeth og Anna Asgard la fram forslag til nytt styre, som ble valgt ved akklamasjon:

Leder: Birte Simonsen

Nestleder: Mira Svartnes Thorsen

Kasserer: Martin Andresen

Sekretær: Erik Nybro

Styremedlemmer: Linda Voreland og Dag Olaf Torjesen

Grønn Ungdom: velger egen representant

Vara: Anna Despard Asgard og Marte Rostvaag Ulltveit-Moe

Deretter valgte vi redaksjonskommite for sosiale medier: Linda Voreland (leder), Steinar Albert Findahl-Kverkild, Erik Nybro, Marte Rostvaag Ulltveit-Moe, Mira Svartnes Thorsen.

Årsmøtet ga styret mandat til å oppnevne ny valgkomite i løpet av året.

 

Sak 7: Eventuelt

Reparatører: MDG har laget plakaten med oversikt over 41 verksteder/reparatører i Kristiansand.

  1. februar: Solidaritetsmarkering for indianerne i Nord-Dakota som sloss mot oljerørledning. Mira inviterte alle til å bli med og bidra. Kl 13-16 i Domkirkas menighetshus.

Gruppemøter: Vi har gruppemøter ca annenhver mandag på rådhuset. Denne våren skal vi teste nye arbeidsmåter ved å arrangere GRØNT ALLTING på Håndverkeren kl 18 den 13. mars, 24. april og 29. mai.